Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.W dniu 29.06.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. - Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT.

Uzyskane dofinansowanie to: 3 553 440,67 zł.

Zakres projektu obejmuje przebudowę chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego:

• wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach:

1. od skrzyżowania ulic Nowohucka - Koszykarska do skrzyżowania ulic Nowohucka - Saska/Stoczniowców,

2. od Ronda Dywizjonu 308 do skrzyżowania ulic Nowohucka - Ciepłownicza,

3. od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej,

 

Projektowana, wydzielona ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem będzie miała łączną długość ok. 2,5 km. Na całej długości wyznaczonej trasy planuje się zbudować wydzieloną

ścieżkę rowerową o szer. 2,5 m z wyłączeniem odcinków, na których warunki terenowe nie pozwalają na taką szerokość.

 

• wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na odcinku:

4. od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej.

Na całej długości ok. 0,47 km wydzielono ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m z poszerzeniami.

 

Cele ogólne realizacji projektu obejmują:

  • wzrost liczby dostępnych ścieżek rowerowych,
  • zwiększenie komfortu podroży,
  • poprawę bezpieczeństwa użytkowników,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego,
  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki aktywnej.

 

W perspektywie długoterminowej realizacja projektu pozytywnie oddziaływać będzie na rozwój społeczno-gospodarczy całego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki budowie kompleksowego systemu sieci ścieżek rowerowych możliwe będzie tworzenie wzajemnych powiązań funkcjonalnych Gmin KrOF i stanowić będzie zachętę dla odbiorców do korzystania z infrastruktury rowerowej kosztem ruchu samochodowegoPołożenie na mapie:
Adres: