„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie” 

W dniu 15.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 4.5. - Niskoemisyjny tranport miejski, Poddzialania 4.5.1 - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT.

Całkowita wartość projektu: 2 166 941,50 zł.

Wartość dofinansowania: 1 834 999,97 zł.

Projekt zlokalizowany jest w pd.-zach. części Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki i zakłada wybudowanie ok. 0,82 km ścieżki rowerowej i ciągów pieszo rowerowych oraz wyznaczenie ok. 0,72 km ścieżki w ruchu ogólnym.

 

Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.

 

Cele ogólne realizacji projektu obejmują:

  • wzrost liczby dostępnych ścieżek rowerowych,
  • zwiększenie komfortu podroży,
  • poprawę bezpieczeństwa użytkowników,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego,
  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki aktywnej.

 

Projekt bezpośrednio przyczyni się do realizacji działań zapisanych w Strategii ZiT poprzez podniesienie atrakcyjności infrastruktury ekologicznego transportu rowerowego, zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych na terenie Krakowa, umożliwienie bezpiecznego dotarcia rowerem do sieci autobusowej i tramwajowej oraz zwiększenie zakresu proekologicznych rozwiązań transportowych i stanowi jeden z kierunków interwencji prowadzących do powstania niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności.Położenie na mapie:
Adres: