Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym

Przedmiotem inwestycji, która została zrealizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego była przebudowa i modernizacja sieci trakcyjnej, torowiska, nawierzchni ulic i chodników na odcinku od skrzyżowania ulicy Straszewskiego z Piłsudskiego do skrzyżowania ulic Franciszkańskiej i Zwierzynieckiej, a następnie ciąg ulic Franciszkańskiej i Dominikańskiej do skrzyżowania z ulicą św. Gertrudy. W ramach projektu przebudowana zostanie ulica Zwierzyniecka na długości 50 m z wysepką przystankową. Długość przebudowanych dróg wyniosła ok. 823 mb.Projekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 – 2013

Nazwa Osi Priorytetowej:
Krakowski Obszar Metropolitalny
Działanie:
5.3. Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego

Całkowita wartość projektu:
21.993.548,02 zł

Wartość dofinansowania:
11.103.157,32 zł

Okres realizacji robót budowlanych od III kwartału 2010r. do IV kwartału 2010r

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji, która została zrealizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego była przebudowa i modernizacja sieci trakcyjnej, torowiska, nawierzchni ulic i chodników na odcinku od skrzyżowania ulicy Straszewskiego z Piłsudskiego do skrzyżowania ulic Franciszkańskiej i Zwierzynieckiej, a następnie ciąg ulic Franciszkańskiej i Dominikańskiej do skrzyżowania z ulicą św. Gertrudy. W ramach projektu przebudowana zostanie ulica Zwierzyniecka na długości 50 m z wysepką przystankową. Długość przebudowanych dróg wyniosła ok. 823 mb.

Przedsięwzięcie obejmowało m.in.:
 • przebudowę torowiska tramwajowego,
 • przebudowę odwodnienia torowiska wraz z przesunięciem wpustów ulicznych,
 • przebudowę peronów przystankowych,
 • przebudowę chodników i przejść dla pieszych,
 • przebudowę kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji świetlnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci trakcyjnej,
 • budowę tablic informacji pasażerskiej DIP,
 • przebudowę sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Zestawienie powierzchni objętej przebudową:
 • torowisko tramwajowe – ok. 4 705 m2
 • nawierzchnie chodników, zjazdów, przystanków z kostki i zatok – ok. 4 688 m2
 • wymiana nawierzchni jezdni – ok. 4 117 m2

Długość modernizowanego torowiska w wyniosła ok. 855 mb

Termin realizacji rzeczowej inwestycji obejmował okres od III kwartału 2010r. do IV kwartału 2010r. Natomiast wcześniej w IV kwartale 2009r. zakończono przygotowanie dokumentacji projektowej.

Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu wynoszą 21.993.548,02 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią 15.861.653,32 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR wyniosła 11.103.157,32 PLN, tj. 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa standardu transportu publicznego oraz zwiększenie udziału tego typu transportu w przewozach pasażerskich. Celem projektu jest utworzenie sprawnego, efektywnego i spójnego systemu transportu publicznego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie objętym projektem, co przyczynia się do utworzenia zintegrowanej, rozwiniętej infrastruktury transportowej, która służy poprawie dostępności i wzmocnieniu całego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Realizacja inwestycji wpłynęła na ochronę krakowskich zabytkowych kamienic poprzez wyeliminowanie przekraczających normy drgań i hałasu oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji hałasu. Ponadto ograniczone zostaną koszty eksploatacji pojazdów poruszających się po drogach miasta, w tym też koszty pojazdów komunikacji publicznej.Położenie na mapie:
Adres:

dominikańska