Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej od granicy miasta Krakowa

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej od granicy miasta Krakowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 29.11.2016 r.

Całkowita wartość projektu: 186 980 540,00 PLN

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 179 666 171,40 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 152 716 245,69 PLN
Projekt obejmuje rozbudowę alei 29 Listopada na długości ok. 2,6km wraz z przebudową obiektów inżynierskich, rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą ulicy.

Planowane odcinki robót:

Odcinek I-od granicy miasta do projektowanego układu KMK: pętli tramw. z dworcem autobusowym i parkingiem P&R, na skrzyżowaniu plan. ul. Iwaszki – poszerzenie ulicy do przekroju 2x2 z dod. pasami dla komunikacji zbiorowej z obustronnymi ciągami pieszo - rowerowymi. Ulica kl. G.

Odcinek II-od planowanego układu KMK do Siewnej – poszerzenie do przekroju 2x2 z budową zatok autobusowych z obustr. chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Ulica kl. G.

Odcinek III-od ul. Siewnej do Powstańców - poszerzenie ulicy do przekroju 2x2 z obustr. chodnikami i ścieżkami rower. Ulica kl. Z.

Odcinek IV-od ul. Powstańców do Nad Strugą - poszerzenie do przekroju 2x2 z chodnikiem i ścieżką rower. po stronie wsch. i ciągiem pieszo rower. po stronie zach. Ulica kl. Z.

Odcinek V-od ul. Nad Strugą do Woronicza/Opolskiej - poszerzenie do przekroju 2x2 z dod. pasem dla komunikacji zbiorowej w kierunku Centrum, budową zatok autobusowych oraz obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Ulica kl. Z.

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail:  naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 Położenie na mapie:
Adres: