Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów

Projekt miał na celu stworzenie i wypromowanie nowoczesnego, pilotażowego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów, który jest wzorem do stworzenia sieci podobnych punktów na terenie miasta Krakowa i regionu.Projekt współfinansowany w ramach:
Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Priorytet:
2.1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu:
około 2 103 532 EUR, tj.: około 8 393 512,57 zł

Wartość dofinansowania:
1 619 582 EUR, tj.: około 6 374 998,66 zł

 


Opis projektu:
Projekt miał na celu stworzenie i wypromowanie nowoczesnego, pilotażowego Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów, który jest wzorem do stworzenia sieci podobnych punktów na terenie miasta Krakowa i regionu. Realizacja zakresu rzeczowego pozwoliła na osiągnięcie zamierzonego w projekcie efektu ekologicznego poprzez:
 • redukcję liczby odpadów przeznaczonych do składowania;
 • zapobiegnięcie niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska z odpadów składających się z toksycznych i niebezpiecznych elementów. Odpady te w większości przypadków są wyrzucane na tzw. dzikie wysypiska śmieci i stają się swego rodzaju „bombą” ekologiczną;
 • wzrost poziomu recyklingu materiałów, redukując równocześnie zanieczyszczenie i popyt na energię potrzebną do wyprodukowania nowego materiału, produktu;
 • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk śmieci;
 • spowolnienie zapełniania się składowiska odpadów Barycz;
 • wzrost ilości odpadów wykorzystanych ponownie (recykling) oraz zużytkowanych odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw o małej ilości wytwarzanych odpadów
 • segregację odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wysyłanie posegregowanych odpadów do odpowiednich punktów utylizacji lub przetwarzających odpady do ponownego wykorzystania (recykling),
 • ograniczenie zaśmiecania, a także nielegalnych wysypisk odpadów na terenie miasta oraz wokół Krakowa.

Przywieź i posegreguj. Zasada działania Lamusowni jest następująca: mieszkańcy Miasta Krakowa mogą przywieźć odpady, które następnie pozostawiają w specjalnych pojemnikach na terenie obiektu. Osoba pozostawiająca odpady jest zobowiązana do umieszczenia ich w wyznaczonych kontenerach. Odpady pozostawiane na terenie punktu są podzielone na frakcje (kategorie), czyli różne rodzaje odpadów.

Do Lamusowni są przyjmowane n/w rodzaje odpadów:
 • Odpady wielkogabarytowe (np. meble, wanna),
 • Sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • Surowce wtórne nie mieszczące się w „dzwonach”,
 • Odpady, których nie wolno składować - zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory itp.;
 • Odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton;
 • Odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (jeśli mieszkańcy zgłoszą takie zapotrzebowanie);
 • Drewno zmieszane i impregnowane.
Lp. Frakcja odpadów
1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
2. Zmieszane metale
3. Tektura
4. Gazety/Makulatura
5. Tworzywa sztuczne – opakowaniowe i nieopakowaniowe
6. Opakowania po chemii gospodarczej
7. Szkło bezbarwne
8. Szkło kolorowe
9. Opony (również z felgami)
10. Cegły/Beton
11. Zmieszane drewno
12. Małe urządzenia elektroniczne i elektryczne
13. Urządzenia chłodzące
14. Sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne)
15. Drewno impregnowane
16. Odpady niebezpieczne

Konstrukcja obiektu jest dostosowana w taki sposób, aby korzystanie z niej było dla użytkowników łatwe, intuicyjne i zachęcało do kolejnych odwiedzin.

Informacje o projekcie można znaleźć na:

www.lamusownia.krakow.pl
www.zikit.krakow.pl
www.ekocentrum.krakow.plPołożenie na mapie:
Adres: