Poprawa warunków podróży

Projekt współfinansowany w ramach:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Priorytet:

V. Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie:

5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego

Całkowita wartość projektu:

19 910 287,38 PLN

Wartość dofinansowania:

2 408 330,41 PLN

Okres realizacji:

2009 - 2014

 Przedmiotem projektu jest budowa terminalu autobusowego w rejonie ul. Wielickiej i ul. Powstańców Wielkopolskich
w Krakowie wraz z modernizacją infrastruktury torowej od kontrałuków torowych w rejonie Cmentarza Podgórskiego - ul. Wielicka – ul. Limanowskiego do węzła na ul. Na Zjeździe w Krakowie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia w zakresie przygotowania projektu budowlanego,
z uwzględnieniem rozwiązań drogowych zapewniających właściwą obsługę komunikacyjną terminala autobusowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Wielickiej i ulicy Powstańców Wielkopolskich;

- budowę placu manewrowo-przesiadkowego

- budowę parkingu postojowego

- budowę parterowego budynku terminala mieszczącego funkcje pomocnicze
i techniczne z instalacjami wewnętrznymi

- budowę wiaty nad peronami autobusowymi dla wsiadających

- budowę zjazdu drogowego

- opracowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia

- modernizację odcinka torowiska tramwajowego przy ulicy Wielickiej na długości kontrałuków torowych w rejonie Cmentarza Podgórskiego w Krakowie

- modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ulic Limanowskiego i Wielickiej w Krakowie na długości torowiska od węzła rozjazdów Na Zjeździe do początku kontrałuków torowych w rejonie Cmentarza Podgórskiego w Krakowie

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz działania informacyjno – promocyjne projektu.

 Położenie na mapie:
Adres: