Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej HuciePrzygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych
w Krakowie Nowej Hucie - Etap I

Projekt współfinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Priorytet:

VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie:

Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw”

Poddziałanie:

Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw”

Całkowita wartość projektu:

700 000,00 PLN

Wartość dofinansowania:

483 739,83 PLN

Opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania zmierzające do przygotowania dokumentacji
i opracowań studyjno – koncepcyjnych, które umożliwią wytyczenie odpowiednich kierunków, pozwalających na podjęcie właściwych decyzji
w sprawie sposobu aktywizacji terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków. Zakres rzeczowy zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych działań:

Działanie 1. Przygotowanie opracowania i przeprowadzenie kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, ujęć wody pitnej i przeprowadzenia badań skażenia środowiska gruntowo – wodnego.

Działanie 2. Przygotowanie opracowania dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenu, zawierającego m.in.: ocenę stanu istniejącej infrastruktury technicznej, szczegółową analizę kosztową uzbrojenia i inwentaryzację istniejących terenów wraz z wyceną nakładów, koniecznych do dozbrojenia i aktywizacji terenów oraz opracowania dokumentacji technicznej  związanej ze zlikwidowaniem istniejących ujęć wody pitnej.

Działanie 3. Przygotowanie studium wykonalność, które zawierać będzie raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT, określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne,  wszelkie ograniczenia występujące na danym obszarze, informacje o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogram procesu inwestycyjnego oraz projekty działań doradczo - promocyjnych oraz analizę otoczenia społeczno – gospodarczego w celu określenia kluczowych cech terenu pod katem określonego sektora.

Dzięki realizacji projektu, Gmina Miejska Kraków zyska profesjonalnie przygotowane opracowania studyjno-koncepcyjne umożliwiające aktywizację od podstaw terenów będących własnością gminy, o łącznej powierzchni 18,3134 ha, położonych w Branicach – Nowej Hucie
w Krakowie w bliskiej odległości od ul. Igołomskiej
. Opracowana w ramach projektu szczegółowa dokumentacja, stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia niezbędnych prac zmierzających do rewitalizacji i przekształcenia terenów poprzemysłowych.

 Położenie na mapie:
Adres: