Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny

Projekt realizowany będzie na obszarze stolicy województwa małopolskiego – w Krakowie.

Przebieg ciągu komunikacyjnego:

- odcinek od Ronda Mogilskiego przez ul. Mogilską i al. Jana Pawła II do Placu Centralnego (inwestycja obejmuje przebudowę torowiska na całym obszarze Placu Centralnego włącznie z rozjazdami w al. Solidarności, al. Jana Pawła II w kierunku ul. Ptaszyckiego oraz al. Gen. Andersa),

- rejon skrzyżowania ul. Meissnera z al. Jana Pawła II.

Przy pętli Wieczysta, planowana jest budowa budynku stacji prostownikowej trakcyjnej wraz z wyposażeniem i zasilaniem.


Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia:

W ramach realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” planuje się realizację następujących zadań:

Zadanie I.A.: Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Zadanie I.B.: Przebudowa odcinka torowiska w rejonie skrzyżowania ulicy Meissnera z al. Jana Pawła II, przebudowa sieci trakcyjnej z zasilaniem i ogrzewaniem zwrotnic, odtworzenie konstrukcji jezdni na przejeździe przez torowisko wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, wymianę sterownika sygnalizacji wraz z latarniami sygnalizacyjnymi oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Zadanie III: Budowa budynku wraz z wyposażeniem trakcyjnej stacji prostownikowej „Wieczysta” przy pętli Wieczysta wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

 

 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

Projekt współfinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie:

Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Całkowita wartość projektu:

142 864 360,18 PLN

Wartość dofinansowania:

68 682 916,51 PLN

Projekt obejmuje przebudowę ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu będzie obejmować:

- Przebudowę linii tramwajowej, wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,

- Przebudowę układu drogowego na odcinku Rondo Mogilskie - Plac Centralny, wzdłuż przebudowywanej linii tramwajowej wraz z budową ekranów akustycznych tam gdzie jest to konieczne,

- Przebudowę sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic,

- Wymianę opraw i słupów oświetleniowych oraz kabli oświetleniowych na odcinku projektowanego do przebudowy układu drogowo-torowego wraz z systemem sterowania i monitoringu,

- Przebudowę linii niskiego napięcia i średniego napięcia,

- Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych,

- Przebudowę urządzeń teletechnicznych w związku z kolizją istniejącej sieci z projektowanym układem torowo-drogowym,

- Przebudowę sieci wodociągowej w związku z kolizją istniejącej sieci z projektowanym nowym układem torowym i układem drogowym,

- Przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej niskoprężnej, średnioprężnej i wysokoprężnej w związku z kolizją z projektowanym układem torowo - drogowym,

- Przebudowę i zabezpieczenie sieci cieplnych, w związku z kolizją z przebudowywanym układem drogowym i torowym,

- Odwodnienie torowiska,

- Budowę instalacji systemu sterowania ruchem na całym odcinku przebudowywanej linii tramwajowej,

- Przebudowę przejścia podziemnego dla pieszych pod Rondem Czyżyńskim, wraz z dostosowaniem do potrzeb os. niepełnosprawnych - jedyne możliwe przejście dla pieszych w rejonie tego skrzyżowania,

- Budowę sieci trakcyjnej i stacji prostownikowej „Wieczysta”.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego na obszarze aglomeracji krakowskiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie na danym odcinku linii tramwajowej i układu drogowego rozwiązań pozwalających na redukcję drgań wynikających z przejazdu tramwajów oraz obniżenie hałasu generowanego przez komunikację tramwajową oraz ruch drogowy poprzez montaż ekranów akustycznych oraz zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych w torowisku i układzie drogowym powodującym ograniczenia hałasu.

Ponadto inwestycje w infrastrukturę dla komunikacji tramwajowej uznawanej za „czysty transport” przyczyniają się do realizacji głównego celu działania 7.3. Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Położenie na mapie:
Adres: